Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako chcú riešiť politické strany klímu? Pozreli sme sa na ich programy

Do volieb zostáva už len pár dní. Ak ešte stále váhaš koho voliť, možno ti pomôže zistiť, aké hodnoty jednotlivé strany majú a aké zmeny vo svojich programoch ponúkajú. 

V tomto článku sme porovnali programy v oblasti klímy a životného prostredia u strán, ktoré majú podľa posledného prieskumu Focusu najväčšie šance dostať sa do NR SR.

SMER – SSD: Prioritou je ochrana vody

Politická strana Smer – Slovenská sociálna demokracia sa venuje životnému prostrediu okrajovo a zmeny navrhuje v štyroch bodoch. Dva z toho sa týkajú poľnohospodárstva. 

Chcú predstaviť nový Národný program ochrany vody na Slovensku. Bližšie informácie k tomu, čo by tento program na ochranu vody mal priniesť a ako bude financovaný, neuvádzajú.

Taktiež chcú podporovať zmeny, ktoré môžu pomôcť klíme, ale iba pokiaľ nebudú drasticky ohrozovať konkurencieschopnosť európskej a slovenskej ekonomiky. Nevieme, čo presne myslia drastickým ohrozením, no mohlo by to znamenať napríklad to, že sa stavajú proti celoeurópskeho zákazu predaja nových áut so spaľovacími motormi po roku 2035.

Plánujú teda:

 • predstaviť nový Národný program ochrany vody
 • podporovať niektoré ciele v environmentálnej politike

Celý program Smeru si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

PS: 100 000 stromov aj nový klimatický zákon

Progresívne Slovensko má pre životné prostredie v porovnaní s ostatnými stranami jeden z najobsiahlejších programov. Samostatne popísali, aké zmeny chcú robiť pri životnom prostredí a aké pri klimatickej kríze. Program rozdelili na mitigáciu, teda zmiernenie dopadov a adaptáciu, teda prispôsobovanie sa zmene klímy.

V jednotlivých bodoch popisujú najmä to, že chcú znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % oproti roku 1990 už do roku 2030. Chcú tiež presadiť kvalitný klimatický zákon, ktorý sa bude venovať najmä klimatickej neutralite, čiže zníženiu emisií skleníkových plynov.

Zdroj: Canva

Časť o adaptácii je venovaná rozširovaniu zelene a lepšiemu nakladaniu s dažďovou vodou. Stanovili si aj konkrétny cieľ, a to, že do roku 2027 chcú na Slovensku vysadiť najmenej 100-tisíc drevín. Plánujú tiež zmeniť a prispôsobiť legislatívu tak, aby zákony podporovali biodiverzitu, čiže rozmanitosť rastlín, drevín či živočíchov napríklad v lesoch.

Plánujú taktiež: 

 • v rámci Environmentálneho fondu vytvoriť samostatný program Fondu ochrany prírody, ktorý by slúžil napríklad na obnovu prírody, či prírodné záchyty uhlíka
 • zaviesť kontrolu obchodu s drevom, aby sa predchádzalo nelegálnej ťažbe
 • dať viac peňazí do ochrany ovzdušia. Tieto financie by čerpali z Envirofondu a z poplatkov od tých, ktorí znečisťujú ovzdušie
 • lepšie sa starať o zeleň v mestách, obciach, na cestách
 • nevyužívané priestory meniť na zelené plochy

Celý program PS a ďalšie body, ktoré sa týkajú klímy, si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

HLAS-SD: Riešenie povodní aj obnovenie stráže prírody

Strana HLAS – Sociálna demokracia má podobne ako PS podrobne rozpracovaný program. Na klímu sa pozerá najmä cez plnenie už dohodnutých záväzkov s Európskou úniou. Dodržiavali by napríklad Rámcovú smernicu o vode, ktorá sa snaží o ochranu povrchových aj podzemných vôd, aby zaručili ľuďom dobrú kvalitu vody.

Taktiež chcú zmierňovať následky povodní, a to tak, že chcú zabezpečiť dostatok retenčného priestoru pre vodu. To znamená, že keby hrozili povodne a voda by rapídne stúpla, bol by pre ňu vytvorený priestor, aby mala kam odtekať a nevytopila domy.

V programe sa venujú aj zmene klímy a to tak, že chcú naďalej dodržiavať Európsku zelenú dohodu, či dohodu Fit for 55, tiež z dielne EÚ. V balíčku Fit for 55 je napríklad cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 % (v porovnaní s rokom 1990). 

Plánujú pripraviť nový zákon o klimatickej zmene, ktorý bližšie v programe nepopísali. Na problematiku zmeny klímy by chceli vyčleniť peniaze zo štátnej kasy a tiež maximálne využiť peniaze, ktoré dostanú od EÚ.

V programe sa okrem iného venujú aj ochrane prírody a biodiverzity: 

 • chcú sa pozrieť na chránené územia na Slovensku, dokončiť zonáciu, čiže rozčlenenie chránených území podľa pásiem ochrany, aby mohli vytvoriť nový systém ochrany prírody
 • zvážia vytvorenie nového zákona o ochrane prírody
 • plánujú obnoviť stráž prírody, ktorá by kontrolovala dodržiavanie ochrany prírody

Celý program Hlasu-SD a ďalšie body, ktoré sa týkajú klímy, si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

Republika: Ochrana vody a pôdy pred cudzincami

Politické hnutie Republika hovorí o ochrane prírody, vody, pôdy a ovzdušia, no skôr z pohľadu dopadu na človeka. Samostatnej ochrane prírody sa tento program vo väčšej miere nevenuje. 

Ochranu prírody a krajiny vidí najmä v národných parkoch. Narozdiel od Hlasu či SaS je Republika za zrušenie zonácie, ako bola navrhnutá. Chcú vypracovať novú, ktorá ochráni dôležité ekosystémy, ale nezabráni ľuďom obhospodarovať pôdu. 

Zdroj: Canva

Pri ochrane vody sa zameriavajú na zastavenie vypúšťania splaškov do vodných tokov. Chcú z Environmentálneho fondu budovať verejné kanalizácie a čističky odpadových vôd. 

Pôdu chcú chrániť najmä pred zahraničným vplyvom. Plánujú zakázať skupovanie pôdy zahraničným firmám a podnikateľom. 

Okrem týchto zmien plánujú aj: 

 • naďalej podporovať zákaz vývozu pitnej vody zo Slovenska, okrem balenej
 • vybudovať odvodňovacie sústavy, ktoré pomôžu predísť záplavám alebo eliminovať riziko záplav
 • podporovať železničnú a verejnú autobusovú dopravu, a tak znižovať emisie skleníkových plynov
 • dávať dotácie majiteľom áut, ktorí sa rozhodnú zošrotovať auto staršie ako 15 rokov a kúpiť si novú, ekologickejšiu verziu

Celý program Republiky a ďalšie body, ktoré sa týkajú klímy, si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

SNS: Regulácia medveďov a vlkov v rukách poľovníkov

Slovenská národná strana má svoj program zložený z 15 bodov. V dvanástom sa skratkovito venujú aj ochrane životného prostredia.

Píšu v ňom, že chcú prehodnotiť a pretvoriť chránené územia. Taktiež plánujú zaviesť jasné pravidlá ako ich chrániť a starať sa o ne. Nevysvetľujú však akým spôsobom. Majú aj jeden konkrétny bod, a to vrátiť reguláciu veľkých zvierat ako sú medvede a vlky do rúk poľovníkom

To znamená, že ich množstvo a odstrel budú mať na starosti poľovníci. Momentálne rozhoduje o množstvách a obdobiach odstrelu Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR.

Zdroj: Canva

Ak by sa dostali do parlamentu, tak ich klimatické opatrenia by boli: 

 • prehodnotiť, pretvoriť a zaviesť jasné pravidlá pri ochrane chránených území
 • previesť zodpovednosť za veľké šelmy ako medveď či vlk do rúk poľovníkom

Celý program strany SNS si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

OĽANO a Priatelia: O klíme nehovoria

Táto koalícia strán má veľmi stručný program obsahujúci 10 bodov, ktorý nazvali Zmluva so Slovenskom. Ani jeden z nich sa téme klímy nevenuje. Overiť si to môžeš priamo na ich stránke, kde v čase písania tohto článku žiadny obsiahlejší program nebol k dispozícii. Hnutie ho plánuje doplniť, neinformovalo však kedy.

KDH: Budovanie zelených mostov cez diaľnice aj ekoturistika

V programe Kresťanskodemokratického hnutia sa podobne ako v ďalších programoch spomína dokončenie zonácie chráneného územia. Okrem toho chcú podporiť vznik centier, ktoré pomôžu udržiavať pozemky na chránených územiach, o ktoré sa nechcú starať vlastníci alebo užívatelia a sú významné pre ekosystém, napríklad rašeliniská či druhovo pestré lúky. 

Zaujímavým bodom je tiež snaha o opravu biokoridorov a budovanie nových. To sú lesné cesty, aleje a podobne, ale napríklad aj zelené mosty, ktoré vedú ponad diaľnice. Sú vybudované najmä pre zvieratá, aby sa mohli bezpečne dostať na druhú stranu cesty.

Zdroj: Canva

V ich záujme je aj podporiť ekoturistiku, efektívne nakladanie s dažďovou vodou a snaha zamedziť developerským projektom, ktoré ničia prírodu.

Okrem toho plánujú: 

 • podporovať ekologickejšie spôsoby dopravy, napríklad elektrické autá
 • vytvoriť program, ktorý bude dotovať výmenu starých vykurovacích kotlov za nové. Tento projekt by uskutočnili z peňazí z Plánu obnovy.
 • zvýšiť počet monitorovacích staníc kvality ovzdušia

Celý program strany KDH a prehľad ďalších bodov, ktoré sa týkajú klímy, si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

SaS: Zdaňovanie áut podľa množstva emisií 

Strana Sloboda a Solidarita ponúka veľmi konkrétne riešenia podložené dátami. Problém v programe vždy v skratke opíše a následne ponúka veľmi presné riešenie.

Uvádza: „Postoj SaS ku klimatickej zmene a k opatreniam na zmierňovanie oteplenia je racionálny. Rozhodne klimatickú zmenu nespochybňujeme, ale ani nepanikárime.“ 

Nechcú napríklad podporiť zákaz spaľovacích motorov, lebo je to podľa nich drahé a zbytočné riešenie. Namiesto toho by hľadali spôsob ako lacnejšie odstraňovať emisie skleníkových plynov. Napríklad zdaňovať majiteľov áut podľa toho, koľko emisií vypúšťa ich auto do ovzdušia. Tým by ľudí motivovali k ekologickej forme dopravy.

Takisto chcú presadzovať princíp technologickej neutrality. To znamená, že každá krajina si môže namiešať svoj vlastný energetický koktejl. Tento energetický mix im však musí pomôcť dosiahnuť klimatické ciele do roku 2050.

Okrem toho plánujú: 

 • dokončiť zonáciu chránených území, čiže rozdeliť chránené územia podľa stupňa ochrany
 • dovoliť ľuďom chodiť do chránených území okrem piateho stupňa ochrany
 • ochrániť podzemnú vodu Žitného ostrova prostredníctvom dôsledného plnenia schváleného dokumentu Akčný plán na ochranu vody Žitného ostrova
 • umiestniť po Slovensku nové stanice na odber vzoriek kvality ovzdušia na miestach, kde sa vyskytujú najvyššie koncentrácie znečistenia

Celý program strany SaS a ďalšie body, ktoré sa týkajú klímy, si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

Ako si čítať programy? 

Mnoho programov obsahuje vágne vyjadrenia, ktoré iba povedia: Ochránime vodu a pôdu! Nepovedia však, ako. Politické strany by mali ponúkať konkrétne riešenia a vedieť si problémy prioritizovať. Teda sa vedieť rozhodnúť, či je dôležitejšie riešiť znižovanie emisií, alebo počet medveďov na Slovensku. Niektoré strany napísali 300 stranové programy, zatiaľ čo iné si vystačia s jednou A5. Niekedy môže byť aj jedna A5 trefná a stovky strán plné vaty. To zistíš, keď si ich zľahka prečítaš.

Na programy sa treba vedieť pozerať kriticky. Môžu ti totiž odhaliť, ako veľmi si politická strana či hnutie premysleli, čo budú robiť po tom, keď voľby vyhrajú. Ukážu ti, či majú strany s krajinou jasný plán, alebo je ich jediná stratégia nadávať na iné politické strany či politikov, vyvolávať konflitky a získať si tak tvoju pozornosť.

Okrem toho, čo sľubujú v programe, by si mal pozerať aj na to, ako strana v minulosti vystupovala, čo v skutočnosti robila a ako plnila svoje sľuby. Všetky strany, ktoré majú v súčasnosti v prieskumoch viac ako 5 % sú už známe, majú za sebou minulosť, a preto si vieš veľmi pekne porovnať, kto to myslí vážne a kto nie. 

Pomôcť ti môže aj čeknúť si, kto je lídrom politickej strany a nájsť si jeho vyjadrenia na stránke demagog.sk. Rozchádzajú sa jeho vyjadrenia s tým, čo je napísané v programe? 

Skús si to overiť, aby si sa vedel rozhodnúť 30. septembra správne.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate