Generácia,
ktorá sa zaujíma

Vieš, aké kompetencie má slovenský prezident?

Môže prezident navrhnúť nový zákon, vymenovať profesorov či udeliť amnestie? Otestuj svoje vedomosti v kvíze.

Results

Gratulujeme! O kompetenciách prezidenta toho vieš naozaj veľa.

#1. Rozhoduje prezident SR o našom štátnom rozpočte?

Prezident neschvaľuje zákony, nenavrhuje zákony, neriadi vládu ani nerozhoduje o našom rozpočte. Mnohé z týchto vecí dokáže kontrolovať a v prípade potreby na ne vyvolávať tlak, no v rukách ich priamo nemá.

#2. Môže prezident udeľovať milosti a amnestie?

Udeľovanie milostí aj amnestií je v kompetenciách prezidenta.

#3. Ak by chcel prezident udeliť amnestiu, musí mať na to podpis predsedu vlády SR.

Amnestia je hromadné odpustenie trestov. Hoci prezident môže amnestiu udeliť, musí ju mať podpísanú predsedom vlády SR alebo ministrom, ktorého poverí predseda vlády. Bez jeho podpisu by bola amnestia neplatná.

#4. Môže prezident navrhovať zákony?

Navrhnúť zákon môže poslanec Národnej rady SR, parlamentné výbory alebo naša vláda. Prezident zákonodarnú moc nemá.

#5. Môže prezident vrátiť zákon na prerokovanie?

Prezident má právo veta. Tým návrh zákona s pripomienkami vracia späť do parlamentu. 

#6. Ak prezident nesúhlasí s návrhom zákona, môže ho zrušiť tak, že sa už o ňom v parlamente nebude rokovať?

Po prezidentskom vete môže zákon parlament opätovne schváliť, ale musí zaň hlasovať väčšina všetkých poslancov, nielen tých prítomných, teda minimálne 76. Ak sa napriek vetu prezidenta nájde 76 poslancov, ktorí za zákon zahlasujú, oficiálne prešiel.

#7. Rozhoduje prezident o platoch ministrov?

Prezident nerozhoduje o platoch ministrov. O tých rozhoduje premiér.

#8. Môže prezident vymenovať nových profesorov a rektorov vysokých škôl?

#9. Do koľkých dní musí prezident vrátiť novo-schválený zákon s pripomienkami Národnej rade SR, ak nesúhlasí so súčasným znením?

#10. Prezident schvaľuje a finálne podpisuje (ratifikuje) medzinárodné zmluvy.

#11. Môže prezident rozpustiť Národnú radu SR?

Prezident môže rozpustiť NR SR, ale iba v konkrétnych prípadoch –  ak do šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschváli jej programové vyhlásenie, ak do troch mesiacov NR SR nerozhodne o vládnom návrhu zákona, ktorý je spojený s vyslovením dôvery, ak sa nedokážu poslanci NR SR nazbierať tri mesiace po sebe v takom počte, aby bol parlament uznášaniaschopný alebo ak prerušili zasadnutia NR SR na dlhší čas ako povoľuje Ústava SR. Prezident môže NR SR takisto rozpustiť, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nie je odvolaný. 

Túto kompetenciu prezident stráca, ak mu zostáva posledných šesť mesiacov volebného obdobia, ale nemôže ju uplatňovať ani počas vojny, vojnového či výnimočného stavu.

#12. Velí prezident Ozbrojeným silám Slovenskej republiky?

#13. Môže prezident vypovedať vojnu inému štátu?

Prezident môže vypovedať vojnu inému štátu až po tom, čo o tom rozhodne Národná rada.

#14. Môže prezident nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl SR?

#15. Môže prezident vyhlásiť referendum?

Prezident vyhlasuje referendum. Môže ho však vyhlásiť na základe petície s aspoň 350 000 podpismi, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada SR, nie z vlastnej vôle. Otázky referenda taktiež musia byť v súlade s ústavou, čo môže posúdiť len Ústavný súd.

Vyhodnotiť kvíz

Zdroj titulnej fotografie: koláž Zmudri G

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate